Ingravallo, G. “Cellular Benign Fibrous Histiocytoma of the Skin.”. European Journal of Pediatric Dermatology, vol. 32, no. 2, June 2022, pp. 126-8, doi:10.26326/2281-9649.32.2.2362.