Bonifazi, E. “Xanthelasmoid Mastocytosis.”. European Journal of Pediatric Dermatology, vol. 26, no. 3, Sept. 2016, pp. 184-5, doi:10.26326/2281-9649.26.3.1264.