[1]
R. Zhang, W. Zhu, and L. Zhou, “Facial nevus sebaceous in six children: an unusual location.”, Eur. J. Pediat. Dermatol., vol. 23, no. 1, pp. 9-13, Mar. 2013.