Ingravallo, G. and Lospalluti, M. (2023) “Foreign-body granuloma around hair fragments in giant speckled lentiginous nevus: a differential diagnosis of melanoma.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 33(3), pp. 166-9. doi: 10.26326/2281-9649.33.3.2533.