Bonifazi, E. (2023) “CLAPO syndrome/Infantile hemangioma.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 33(3), pp. 132-4. doi: 10.26326/2281-9649.33.3.2532.