Bonifazi, E. (2022) “A differential diagnosis of melanocytic nevi.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(3), pp. 179-81. doi: 10.26326/2281-9649.32.3.2394.