Lamberg, O., Strome, A., Pedersen, E. and Eshaq, M. (2022) “CLAPO syndrome.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(3), pp. 147-50. doi: 10.26326/2281-9649.32.3.2384.