Ingravallo, G. (2022) “Cellular benign fibrous histiocytoma of the skin.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), pp. 126-8. doi: 10.26326/2281-9649.32.2.2362.