Milano, A. (2022) “Mastocytoma reminiscent of dermatofibroma.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), pp. 123-5. doi: 10.26326/2281-9649.32.2.2361.