Ingravallo, G. (2022) “Molluscum contagiosum within an epidermal cyst.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), pp. 120-2. doi: 10.26326/2281-9649.32.2.2360.