Bonifazi, E. (2022) “Alopecia areata/Loose anagen syndrome.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), pp. 68-9. doi: 10.26326/2281-9649.32.2.2348.