Bonifazi, E. (2016) “Xanthelasmoid mastocytosis.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 26(3), pp. 184-5. doi: 10.26326/2281-9649.26.3.1264.