Jayakar T., Soundarya S. 2024. Hematohidrosis - A rare entity. Eur. J. Pediat. Dermatol. 34 (1):20-4. 10.26326/2281-9649.34.1.2598.