Bonifazi E. 2022. Alopecia areata/Loose anagen syndrome. Eur. J. Pediat. Dermatol. 32 (2):68-9. 10.26326/2281-9649.32.2.2348.