Bonifazi E. 2022. Meyerson phenomenon around mastocytoma. Eur. J. Pediat. Dermatol. 32 (1):39-40. 10.26326/2281-9649.32.1.2320.