Ingravallo, G., and M. Lospalluti. 2023. “Foreign-Body Granuloma Around Hair Fragments in Giant Speckled Lentiginous Nevus: A Differential Diagnosis of Melanoma.”. European Journal of Pediatric Dermatology 33 (3):166-9. https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.3.2533.