Bonifazi, E. 2023. “CLAPO syndrome/Infantile Hemangioma.”. European Journal of Pediatric Dermatology 33 (3):132-4. https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.3.2532.