Bonifazi, E. 2022. “A Differential Diagnosis of Melanocytic Nevi.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (3):179-81. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2394.