Lamberg, O., A. Strome, E. Pedersen, and M. Eshaq. 2022. “CLAPO Syndrome.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (3):147-50. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2384.