Ingravallo, G. 2022. “Cellular Benign Fibrous Histiocytoma of the Skin.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (2):126-8. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2362.