Ingravallo, G. 2022. “Molluscum Contagiosum Within an Epidermal Cyst.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (2):120-2. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2360.