Ingravallo, G., and L. Garofalo. 2022. “Prepubertal Plaque Discoid Lupus Erythematosus.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (2):105-8. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2356.