Bonifazi, E. 2022. “Alopecia areata/Loose Anagen Syndrome.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (2):68-9. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2348.