Bonifazi, E. 2022. “Meyerson Phenomenon Around Mastocytoma.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (1):39-40. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.1.2320.