Bonifazi, E. 2016. “Xanthelasmoid Mastocytosis.”. European Journal of Pediatric Dermatology 26 (3):184-5. https://doi.org/10.26326/2281-9649.26.3.1264.