Garofalo, L. 2016. “Familial, Autosomal Dominant Chronic Muco-Cutaneous Candidiasis.”. European Journal of Pediatric Dermatology 26 (2):124-5. https://doi.org/10.26326/2281-9649.26.2.1239.