Ingravallo, G., & Lospalluti, M. (2023). Foreign-body granuloma around hair fragments in giant speckled lentiginous nevus: a differential diagnosis of melanoma. European Journal of Pediatric Dermatology, 33(3), 166-9. https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.3.2533