Bonifazi, E. (2023). CLAPO syndrome/Infantile hemangioma. European Journal of Pediatric Dermatology, 33(3), 132-4. https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.3.2532