Ingravallo, G. (2023). Pigmented trichoblastoma on sebaceous nevus. Review of the literature. European Journal of Pediatric Dermatology, 33(2), 87-90. https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.2.2495