Bonifazi, E. (2022). A differential diagnosis of melanocytic nevi. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(3), 179-81. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2394