Lamberg, O., Strome, A., Pedersen, E., & Eshaq, M. (2022). CLAPO syndrome. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(3), 147-50. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2384