Ingravallo, G. (2022). Cellular benign fibrous histiocytoma of the skin. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), 126-8. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2362