Milano, A. (2022). Mastocytoma reminiscent of dermatofibroma. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), 123-5. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2361