Ingravallo, G. (2022). Molluscum contagiosum within an epidermal cyst. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), 120-2. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2360