Bonifazi, E. (2022). Alopecia areata/Loose anagen syndrome. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), 68-9. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2348