Bonifazi, E. (2022). Meyerson phenomenon around mastocytoma. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(1), 39-40. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.1.2320