Ingravallo, G. (2021). Fibrolipomatous hamartoma of the thoracic skin. European Journal of Pediatric Dermatology, 31(4), 233-5. https://doi.org/10.26326/2281-9649.31.4.2288