Bonifazi, E. (2016). Xanthelasmoid mastocytosis. European Journal of Pediatric Dermatology, 26(3), 184-5. https://doi.org/10.26326/2281-9649.26.3.1264