(1)
Jayakar, T.; Soundarya, S. Hematohidrosis - A Rare Entity. Eur. J. Pediat. Dermatol. 2024, 34, 20-4.