(1)
Ingravallo, G. Cellular Benign Fibrous Histiocytoma of the Skin. Eur. J. Pediat. Dermatol. 2022, 32, 126-8.