[1]
Bonifazi, E. 2013. Response to propranolol as a clue to the diagnosis of hemangioma. European Journal of Pediatric Dermatology. 23, 4 (Dec. 2013), 254.