[1]
Minardi, P. 2024. Erythema migrans with secondary lymphangitis in a non-endemic area. European Journal of Pediatric Dermatology. 34, 1 (Jan. 2024), 29-32. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.34.1.2607.