[1]
Ingravallo, G. and Lospalluti, M. 2023. Foreign-body granuloma around hair fragments in giant speckled lentiginous nevus: a differential diagnosis of melanoma. European Journal of Pediatric Dermatology. 33, 3 (Jul. 2023), 166-9. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.3.2533.