[1]
Ingravallo, G. 2023. Pigmented trichoblastoma on sebaceous nevus. Review of the literature. European Journal of Pediatric Dermatology. 33, 2 (May 2023), 87-90. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.33.2.2495.