[1]
Ingravallo, G. 2022. Papular xanthoma in a 17-month-old girl. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 3 (Sep. 2022), 185-6. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2396.