[1]
Milano, A. 2022. Spontaneous regression of port-wine stain. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 3 (Sep. 2022), 165-7. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2389.