[1]
Lamberg, O., Strome, A., Pedersen, E. and Eshaq, M. 2022. CLAPO syndrome. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 3 (Sep. 2022), 147-50. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2384.