[1]
Milano, A. 2022. Mastocytoma reminiscent of dermatofibroma. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 2 (Jun. 2022), 123-5. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2361.