[1]
Ingravallo, G. and Garofalo, L. 2022. Prepubertal plaque discoid lupus erythematosus. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 2 (Jun. 2022), 105-8. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2356.