[1]
Bonifazi, E. 2022. Alopecia areata/Loose anagen syndrome. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 2 (Jun. 2022), 68-9. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2348.